Tôi đã dùng thử và tôi muốn tham gia kinh doanh sản phẩm?

Tôi đã dùng thử và tôi muốn tham gia kinh doanh sản phẩm?

Tôi đã dùng thử và tôi muốn tham gia kinh doanh sản phẩm?